Algemene voorwaarden

Femke Veltkamp illustratie mentor is een eenmanszaak gevestigd aan de Willem F. Smitlaan 17, 3705 TX in Zeist en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 54575567. Femke Veltkamp illustratie mentor biedt onder andere online programma’s op het gebied van illustratie en creatieve ontwikkeling.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Femke Veltkamp:

Deelnemer:

Schriftelijk:

Community:

Live mentorgroepsessie:

Online programma:

de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

de consument of de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die via de website van Femke Veltkamp www.femkeveltkamp.nl een dienst koopt en hiermee een betalingsverplichting aan gaat.

zowel traditionele communicatie als digitale communicatie via e-mail of social media.

een online besloten groep waarin je informatie kunt delen met andere deelnemers.

een online videogesprek in groepsvorm waarin vooraf ingediende vragen van deelnemers besproken worden.

online opleidingstrajecten, cursussen, workshops, Webinars

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige werkzaamheden van Femke Veltkamp.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Femke Veltkamp uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten of vervolg overeenkomsten.
 4. Femke Veltkamp mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Deelnemer ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
 5. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 6. In het geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een tussen deelnemer en Femke Veltkamp gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Aanbod

 1. Een aanbod van Femke Veltkamp is vrijblijvend. Dit betekent dat Femke Veltkamp het aanbod op elk moment kan wijzigen of intrekken.
 2. Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Deelnemer zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt aan Femke Veltkamp, juist, volledig en actueel zijn.
 4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod op de website zijn omschreven.
 5. Femke Veltkamp is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en/of typefouten in het aanbod en/of op de website.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen deelnemer en Femke Veltkamp komt tot stand doordat deelnemer digitaal akkoord gaat met het aanbod van Femke Veltkamp door de dienst van zijn keuze op de website aan te geven en het bestelproces af te ronden.
 2. Aanvullende of gewijzigde afspraken zijn slechts van toepassing als deze door Femke Veltkamp schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Deelnemer gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Online programma

 1. Wanneer deelnemer zich inschrijft voor een online programma, ontstaat tussen deelnemer en Femke Veltkamp een overeenkomst met betalingsverplichting.
 2. Het online programma is een levering van digitale inhoud. Nadat deelnemer toegang heeft gekregen tot de online leeromgeving, kan deelnemer geen gebruik meer maken van het recht van ontbinding. Deelnemer doet hierbij afstand van het recht van ontbinding en gaat akkoord met directe levering van het online programma.
 3. In het geval een online programma niet direct na aankoop van start gaat, heeft deelnemer die tevens consument is, het recht om binnen veertien (14) dagen na aankoop, de overeenkomst te ontbinden. Deelnemer die gebruik wenst te maken van dit recht van ontbinding, dient dit schriftelijk te melden bij Femke Veltkamp. Hetgeen beschreven onder punt 2. van dit artikel blijft van toepassing.
 4. Femke Veltkamp gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan maar kan niet garanderen dat deelnemer het gewenste resultaat bereikt en/of deelnemer in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer.
 5. Om deel te kunnen nemen aan een online programma, kan het noodzakelijk zijn dat deelnemer een account aanmaakt met een gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres. Het account geeft deelnemer toegang tot de online leeromgeving waar deelnemer het online programma kan volgen.
 6. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor zijn account.
 7. Het online programma is persoonsgebonden en alleen toegankelijk voor deelnemer. De inhoud van de modules als ook de inloggegevens van het account mogen niet met derden gedeeld worden. In het geval Femke Veltkamp het vermoeden heeft dat deelnemer zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, heeft Femke Veltkamp het recht de toegang tot de online leeromgeving voor deelnemer te blokkeren.
 8. Deelnemer het online programma in eigen tempo volgen. Deelnemer houdt ook na afloop van het online programma, toegang tot de online leeromgeving, zolang Femke Veltkamp het online programma aanbiedt.
 9. Online programma’s of onderdelen daarvan, kunnen in de loop der tijd wijzigen. Dit geeft deelnemer geen recht op schadevergoeding of restitutie van het aankoopbedrag.
 10. Femke Veltkamp kan de website en de online leeromgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen in verband met noodzakelijk onderhoud. Wanneer dit gebeurt, heeft deelnemer geen recht op schadevergoeding of restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag.
 11. Femke Veltkamp heeft het recht (delen van) de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
 12. In het geval een live mentorgroepssessie onderdeel is van het online programma, is deelnemer zelf verantwoordelijk om zijn vragen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de live mentor groepssessie, per e-mail te stellen. Na afloop van de live mentorgroepssessie wordt een opname hiervan gedeeld in de community. Deze opname kan door deelnemer teruggekeken worden gedurende een in de overeenkomst vermelde termijn.

Looptijd overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

Annulering

 1. Deelnemer die annuleert voordat het online programma van start is gegaan, is verplicht administratiekosten te betalen. Administratiekosten worden beraamd op vijfenzeventig euro
  (€ 75,-) Dit geldt niet in het geval de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding zoals beschreven in punt 3. van het artikel Online programma.
 2. In het geval deelnemer na de start van het online programma besluit, het online programma niet af te willen maken, heeft deelnemer geen recht op restitutie van het aankoopbedrag aangezien alle modules direct na aankoop toegankelijk zijn voor deelnemer.
 3. Femke Veltkamp is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de startdatum van een online programma te verplaatsen of een online programma te annuleren. Mocht een online programma worden verplaatst of geannuleerd dan ontvangt deelnemer uiterlijk zeven (7) dagen voor de startdatum van het online programma bericht. Deelnemer heeft in het geval van verplaatsing het recht binnen achtenveertig (48) uur na deze mededeling te annuleren. Restitutie van het aankoopbedrag vindt plaats binnen veertien (14) dagen na annulering.

Community

 1. Wanneer een online community onderdeel is van het online programma, heeft deelnemer gedurende een in de overeenkomst vermelde termijn toegang tot deze community.
 2. Femke Veltkamp heeft het recht om deelnemers die ongepast gedrag vertonen of reclame maken in de online community, onmiddellijk de toegang te ontzeggen.
 3. Werken die deelnemer tijdens het online programma maakt en deelt in de online community, kunnen door Femke Veltkamp voor promotionele doeleinden worden geplaatst op haar website en/of social media kanalen. Femke Veltkamp zal hierbij altijd rekening houden met de belangen en privacy van deelnemer.

Overmacht

 1. Femke Veltkamp heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht de dienstverlening te onderbreken, uit te stellen, een online programma te verplaatsen of te annuleren.
  Van onvoorziene omstandigheden is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder andere sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, getroffen overheidsmaatregelen, kapotte apparatuur of storingen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.
 2. In het geval van een overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Privacy

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Femke Veltkamp van toepassing. Deze is te lezen via onze website: www.femkeveltkamp.nl. Femke Veltkamp zal de door deelnemer verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Betaling

 1. De door Femke Veltkamp aangeboden diensten dienen door deelnemer te worden betaald via een online betaalsysteem direct na afronding van de bestelling.
 2. Deelnemer heeft de mogelijkheid in termijnen te betalen. Hierbij wordt de eerste termijn direct na aankoop via iDEAL betaald en zullen de overige termijnen middels automatische incasso maandelijks afgeschreven van de bankrekening van deelnemer.
 3. Tenzij anders overeengekomen, geldt er een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
 4. Deelnemer ontvangt automatisch per e-mail een factuur.
 5. In het geval deelnemer niet op tijd betaalt, ontvangt deelnemer een betalingsherinnering waarbij deelnemer veertien (14) dagen de tijd krijgt alsnog te betalen. Blijft ook dan de betaling uit, dan mag Femke Veltkamp wettelijke rente in rekening brengen. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend. Naast de wettelijke rente worden incassokosten in rekening gebracht, hierbij is de wettelijke regeling voor incassokosten van toepassing. Tot slot is Femke Veltkamp gerechtigd om de uitvoering van de dienst uit te stellen totdat de betaling door Femke Veltkamp is ontvangen.

Aansprakelijkheid

 1. Femke Veltkamp is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Femke Veltkamp.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Femke Veltkamp is beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende dienst.
 3. Femke Veltkamp is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Femke Veltkamp is uitgegaan van door deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de kennis die opgedaan wordt tijdens het online programma of andere dienstverlening van Femke Veltkamp.
 5. Deelnemer vrijwaart Femke Veltkamp tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de kant van Femke Veltkamp.
 6. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Femke Veltkamp vervalt door het verloop van één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen, video’s en downloads welke getoond worden in het online programma, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, op de website www.femkeveltkamp.nl of op de social media kanalen van Femke Veltkamp, berusten uitsluitend bij Femke Veltkamp en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Femke Veltkamp worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
 2. Het is deelnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Femke Veltkamp door haar geproduceerde werken zoals: modules, opdrachten, checklists, posters, illustraties, e-books en adviezen te exploiteren of aan derden te verstrekken.
 3. In geval deelnemer zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is Femke Veltkamp gerechtigd haar schade te verhalen op deelnemer.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Femke Veltkamp gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Femke Veltkamp en deelnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Klachten

 1. Als deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening van Femke Veltkamp of een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Femke Veltkamp.
 2. Femke Veltkamp zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
 3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 4. Deelnemer zal in geen geval de reputatie van Femke Veltkamp schaden door (online) onware en misleidende informatie over de dienstverlening van Femke Veltkamp te verspreiden.

 

Versie juli 2021